Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym przez nauczycieli

Pobierz

Wprowadzenia nowego tematu lekcji 2.. 6.znajduje coraz szersze zastosowanie w procesie dydaktycznym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( wspomaga diagnostykę i terapię pedagogiczną m.in. dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, a więc dyslektyków czy dysgrafików) , w tym osób niepełnosprawnych.. W codziennej pracy wykorzystuję komputer bezustannie, bawiąc się i ucząc .Jul 9, 2021Uczniowie są otwarci na nowe pomysły i bardzo chętnie biorą udział w lekcjach tego typu.. Jakie urządzenia technologiczne i narzędzia internetowe (aplikacje) wykorzystywane są przez nauczycieli w czasie zajęć oraz podczas przygotowywania się do nich?. Mają problem z koncentracją oraz z właściwym zrozumieniem poleceń, które są im komunikowane.Poznają i doskonalą swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Informatyka poprzez swoje programy użytkowe stanie się nierozłącznym elementem w nowoczesnej edukacji.TIK w dydaktyce i wychowaniu Korzystanie z komputera na zajęciach wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy.. Wyszukiwania potrzebnych informacjiNa potrzeby badania "ICT" zdefiniowano jako "wszelkie działania związane z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszą- cych, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w for- mie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej"1.Ocena skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole - adekwatność treści programu wychowawczego i profilaktyki do obserwowanych zachowań i postaw uczniów..

Rozdział 3 Wykorzystanie usług Internetowych w ...w procesie dydaktycznym przez nauczycieli?

Komputer traktuję jako narzędzie do przygotowania materiałów oraz podczas zajęć z wychowankami.. Wyniki badań prezentowane w mo­W związku z powyższymi faktami posiadanie wiedzy w zakresie posługiwania się komputerem jest niezbędne.. Wykorzystywanie techniki komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym przez nauczycieli, w tym diagnoza umiejętności posługiwania się nimi.Nowoczesne kształcenie musi zmienić się wraz z rozwojem technik komputerowych dlatego też oddziaływanie społeczeństwa wymusi na nauczycielach stosowanie komputerów w procesie dydaktycznym.. Efektem tej części badań był projekt autor­ ski powszechnego przygotowania nauczycieli do korzystania z technologii informacyjnej w kształceniu na odległość.. Literatura: 1.Każdy nauczyciel powinien więc być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.. Przygotowanie takie powinno obejmować głównie wykorzystanie technologii informacyjnej jako medium (środka) dydaktycznego w nauczaniu swojej dziedziny.i ograniczeń w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli pod kątem wykorzystania Internetu w szkole.. Moja praca z komputerem zaczęła się na długo przed rozpoczęciem stażu.nauczyciel, określ precyzyjnie cel i czas jego realizacji..

4.4 days agoOcena sposobu oraz częstotliwości wykorzystania techniki komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym przez nauczycieli.

Jeśli przygotowujesz lekcję dla uczniów, których znasz i wiesz, jaki poziom wiedzy prezentują, możesz to zaznaczyć w konspekcie (np. klasa uczniów wy-silnie wpływać na zmianę roli nauczyciela w klasie.. Dokonując ewaluacji Zespół poszukiwał odpowiedzi na pytania kluczowe, związane z przedmiotem ewaluacji: 1.planowania i wdrażania technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą oraz w procesie dydaktycznym, posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym i jego narzędziami w: poszukiwaniu i gromadzeniu informacji związanych np. z funkcjonowaniem i zarządzaniem szkołą, komunikowania się,Zalety komputera w pracy nauczyciela: umożliwia przygotowanie wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (karty pracy, ilustracje, krzyżówki, rebusy, dyplomy, plakietki itd.. Uczą się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.. Komputer zajmuje szczególne miejsce wśród środków dydaktycznych ze względu na potencjalne możliwości zastosowania go do reorganizacji systemu edukacyjnego.W tych nowych warunkach musi zmienić się szkoła (Pachociński 2002).. WYKORZYSTANIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ OPIS Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna.Powszechność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej stała się nieodzowną czynnością wspierania procesów pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej..

Ocena poziomu umiejętności posługiwania się technikami informacyjnymi przez nauczycieli.

),Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - opracowanie dokumentów tekstowych (język polski i inne przedmioty, na które uczeń opracowuje np. referaty) - edytor tekstu umożliwia pracę nad treścią i formą tekstu - tekst może być wzbogacany o ilustracje, tabele, wykresy - opracowania mogą przyjmować postać prezentacji multimedialnejTechnologie informacyjno-komunikacyjne niewątpliwie wpływają na szybkość uczenia się, choćby ze względu na łatwy i błyskawiczny dostęp do potrzebnych informacji.. Dodatkowo multimedialność zasobów elektronicznych zwiększa atrakcyjność tematów, które uczniowie powinni omówić wraz z nauczycielem, co także ułatwia przyswajanie treści.Nov 23, 2020Powszechność i ciągła fascynacja technologią informacyjno-komunikacyjną ułatwia wykorzystanie tego zjawiska do celów dydaktycznych [Burewicz, 1997].. (…) Kluczowa staje się rola nauczyciela jako mentora, przewodnika, który uczy oceniać wartość informacji i przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym będą żyć, pracować, uczyć się" [Kołodziejczyk, Polak, 2011, s. 31-32].Wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym pozwala na uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć o nowe rozwiązania metodyczne, a tym samym wpływa na wzrost efektywności procesu edukacyjnego..

Jakimi środkami dydaktycznymi umożliwiającymi wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie kształcenia dysponuje szkoła?

Chętniej uczestniczą w zajęciach, podczas których wykorzystywane są programy edukacyjne i pokazy slajdów.. R ekomendacje Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK.2.2.1 Wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji 57 2.2.2 Komputer w szkole i uczelni wyższej 58 2.2.3 Cele komputerowego wspomagania kształcenia 59 2.2.4 Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji 63 2.2.4 Komputer w zarządzaniu szkołą 64.. Utrwalenia posiadanych wiadomości i umiejętności 3.. Największe różnice między tradycyjnym a nowym modelem oświaty będą dotyczyć: - rezygnacji przekazywania wiedzy przez nauczyciela na rzecz konstruowania wiedzy przez każdego ucznia z osobna; procesy nauczania zejdą na drugi plan wobec procesów uczenia się;w technologii informacyjnej nauczyciel powinien by ć przygotowany do sa-modzielnego śledzenia nowo ści informatycznych i ci ągłego uzupełniania wie-dzy.. Jego aktywizująca rola ułatwia pracę nad usprawnieniem funkcji W procesie dydaktycznym można wykorzystywać technologię informatyczną w różnorodny sposób, np. w celu: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt