Podział i charakterystyka środków transportu

Pobierz

- dźwigowy.. Kolejny rodzaj to transport kabotażowy.. Środki transportu morskiego 27 3.6.Jest również niezbędny do tego, by rozpoczynać i finalizować większość transportów morskich i powietrznych.. Jeszcze w latach 80. minionego wieku niekwestionowanym liderem w produkcji zarówno taboru osobowego jak i pasażerskiego był Związek Radziecki.. Poprzez środki transportu kolejowego, rozumiemy lokomotywy oraz wagony.Sep 7, 2020charakterystyki i klasyfikacji środków transportu; parametrów techniczno-eksploatacyjnych; układów konstrukcyjnych obiektów; ich standaryzacji i unifikacji; rozwi ąza ń konstrukcyjnych i charakterystyk środków transportu.. Pod pojęciem transport rozumiemy przewóz ładunków i pasażerów, bez względu na to, czy odbywa się on regularnie, czy też nie.. Magazyn.. Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa.. Transport klasyfikuje się według różnych kryteriów.. Najogólniejszy podział transportu przedstawiono na rysunku 1.1. właściciela: transport publiczny.. Klasyfikacja ta jest więc niepełna, jednak stanowi ona punkt wyjścia dla dalszych podziałów, bardziej szczegółowych.. - wózkowy.. Transport kolejowy jest to gałąź transportu lądowego, która polega na przemieszczaniu ludzi oraz ładunków za pomocą odpowiednich środków transportu kolejowego..

Charakterystyka poszczególnych środków transportu.

spedycja, logistyka, firmy transportowe Licencja: Creative Commons 0 OcenaTransport drogowy (samochodowy) - najbardziej rozpowszechniony środek transportu wykorzystywany w większości operacji logistycznych.. Rozbudowana sieć dróg pozwala przewoźnikom dotrzeć w praktycznie dowolne miejsce, co powoduje, że usługi transportowe mogą być świadczone na rzecz praktycznie każdego.Istnieje cały szereg klasyfikacji transportu.. Rodzaje linii kolejowych: - linie pierwszorzędne, które łączą większe miasta oraz ośrodki handlowo - przemysłowe, - linie drugorzędne, które łączą małe miasta, ośrodki handlowo - przemysłowe oraz stanowiące połączenia z ważniejszymi punktami linii pierwszorzędnych,środków transportu, ale tylko z jednej gałęzi transportu.. Pod tym pojęciem kryją się urządzenia transportu bliskiego, służące poziomemu i pionowemu przenoszeniu ładunków po obszarze roboczym (np. placu składowym, hali, zakładzie pracy .duże znaczenie praktyczne dla czytelnika mają materiały zawarte w rozdziałach 7-11, dotyczące transportu szerokiego asortymentu ładunków: od nienormatywnych, poprzez artykuły żywnościowe oraz zwierzęta żywe, odpady etc. zawarto w nich szereg danych i uwag szczególnie ważnych dla kierowców, zatrudnionych w firmach przewozowych o szerokim wachlarzu … transport prywatny.Biorąc pod uwagę inne kryteria, transport drogowy można podzielić na: transport krajowy i transport międzynarodowy, przewóz przesyłek całopojazdowych i przewóz przesyłek drobnych, transport bezpośredni i transport kombinowany..

Środki transportu drogowego 18 3.3.

Klasyfikacja infrastruktury według gałęzi (podział na infrastrukturę punktową oraz liniową).. W momencie dostarczenia przesyłki do zagranicznego odbiorcy, możemy podjąć się w drodze powrotnej drugiego procesuKlasyfikacja i charakterystyka środków transportu 17 3.1.. Zalety transportu drogowego Transport drogowy jest wykorzystywany w większości operacji logistycznych.- stosunkowo niewysokie koszty jednostkowe transportu na duże odległości.. Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.Podział transportu ze względu na funkcje Rozróżnia się wtórne oraz pierwotne funkcje transportu.. Poza tym transport dzieli się m.in. ze względu na: zasięg: transport krajowy.. Przykładem może być rozpoczęcie transportu busem, a w późniejszym etapie wykorzystanie ciągnika siodłowego.. Funkcje pierwotne Odnoszą się do przewozu oraz przeładunku towaru.. Turystyka ekstremalna.. Obejmuje ona: Transport powietrzny (którego znakomitą częścią jest transport lotniczy) orazStąd też wyróżnia się infrastrukturę liniową, którą tworzą drogi, po jakich poruszają się środki transportu oraz infrastrukturę punktową, którą tworzą miejsca załadunku, wyładunku, przeładunku, postoju i obsługi środków transportu.. Metody oceny Wykład 2 kolokwia bie żące i 1 kolokwium poprawkowe..

Spedycyjny podział środków transportu drogowego.

Funkcje wtórne Obejmują zabezpieczenie dróg, organizowanie logistyki pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności za pracowników i przewożony towar.W zależności od przyjętego kryterium możemy dokonać podziału środków transportu.. Środki transportu powietrznego 25 3.5.. Z uwagi na środowisko, w którym się odbywa, można rozróżnić transport:Charakterystyka przemysłu kolejowego.. Klasyfikacja nie uwzględnia transportu przy użyciu zwierząt (jucznych, pociągowych) i ludzi (tragarze, rykszarze).. Na tle produkcji innych środków transportu znaczenie przemysłu kolejowego jest raczej niewielkie.. Niektóre typy dźwignic mogą wyjeżdżać poza zakład pracy np. dźwigi samojezdne i samochodowe, oraz wózki transportowe.Środki transportu dzielą się na: środki transportu dalekiego / zewnętrznego środki transportu lądowego - pojazdy pojazdy szynowe pojazdy samochodowe pojazdy jednośladowe ( motocykle, rowery) środki transportu wodnego śródlądowego morskiego środki transportu lotniczego środki transportu specjalnego ( poduszkowiec, amfibia)Podział ten jest jednak zbyt ogólny, gdyż w każdym środowisku znajdują się drogi o bardzo różnej specyfice technicznej, np. na lądzie drogi kolejowe i szosy..

Dźwignice zalicza się do środków transportu wewnętrznego.

Pojęciem tym nie obejmujemy przekazywania wiadomości na odległość (telefon, fax, internet, poczta, radio, telewizja), co tworzy odrębną grupę zwaną .Z punktu widzenia cech konstrukcyjnych wyodrębnia się następujące rodzaje środków transportu [1]: - Dźwignice, - Przenośniki, - Wózki i inne pojazdy kołowe.. Transport samochodami .Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski (komunikację) i transport towarowy (ładunków) .. Karta przedmiotu - Środki transportu IGłówne rodzaje środków transportu wewnętrznego Zanim przejdziemy do ich podziału, warto wspomnieć, czym w ogóle są środki transportu wewnętrznego.. Warto zauważyć, iż wszystkie gałęzie transportu, za wyjątkiem transportu rurociągowego, pozwalają na przewóz zarówno osób, jak i ładunków.W celu bardziej obrazowej charakterystyki rynku transportowego, transport można podzielić na: transport drogowy, kolejowy, morski i powietrzny.. - przenośnikowy.. Ze względu na przedmiot przewozu 3 wyróżniamy: • transport osób, • transport ładunków.. Można go podzielić pod względem następujących kryteriów: - środowiska, w którym się odbywa, rodzaju środka transportu, - przedmiotu przewozu, - odległości, - stosowanego napędu lub jego braku, - zasięgu, - względów organizacyjno‐funkcjonalnych, - organizacji przewozów,2.. Najbardziej podstawowym podziałem jest podział na transport pasażerski i transport towarowy.. Transport drogowy Transport drogowy jest najczęściej wykorzystywaną gałęzią transportu w przewozach lądowych towarów i podróżnych.Wybrane zagadnienia transportu wewnętrznego materiały dydaktyczne-opracowanie dr inż. Sławomir Halusiak 1.. Sytuacja ta uległa zmianie po jego rozpadzie.Istnieją różne klasyfikacje transportu.. Definicje i charakterystyki 1.1 Zespół środków technicznych tworzących system to: wyposażenie służące do transportu ładunków: pojedynczych, w opakowaniach, w jednostkach ładunkowych, w kontenerach oraz ładunkówTransport to przemieszczanie w przestrzeni ludzi lub ładunków za pomocą odpowiednich środków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt