Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym

Pobierz

Ucz twórcze osoby unikania sankcji ze strony kolegów.. Działania szkoły w postępowaniu z uczniem zdolnym mają na celu, poprzez tworzenie programów, projektów, prowadzenie interesujących lekcji, wspieranie zdolności i ponadprzeciętnego potencjału dziecka.Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym.. budowania KSWZiT, CODN 2009 r. 20Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym obejmowała również kontrolę osiągnięć ucznia zdolnego.. Podstawa prawna:Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym w ramach zajęć obowiązkowych jest dla wielu nauczycieli zupełnie nowym, nieznanym zagadnieniem.. Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Zakres pracy z uczniem zdolnym dzieli się na trzy kategorie: indywidualizację w procesie lekcyjnym, indywidualizację na zajęciach pozalekcyjnych, udział w zajęciach pozaszkolnych.Indywidualizacja procesu nauczania odbywa się przez różnicowanie i rozszerzane treści programu nauczania, nauczanie wielopoziomowe.KSZTAŁCENIE ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM TEMPEM PODWÓJNA PROMOCJA ‒ROZSZERZENIE TREŚCI KSZTAŁCENIA OKREŚLENIE TREŚCI OBOWIĄZKOWYCH I FAKULTATYWNYCH ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH (KONKURSY) MODEL PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM RODZAJE DZIAŁAŃ STWARZAJĄCE WARUNKI DO ROZWOJU UZDOLNIEŃ •WSPÓŁDZIAŁANIE SZKÓŁ NA RÓŻNYCH SZCZEBLACHIndywidualizacji oddziaływań wobec dzieci sprzyjać będzie kreatywność i zaangażowanie nauczyciela, odejście od rutyny i pracy "na podstawie przewodnika metodycznego", reagowanie na bieżące potrzeby dzieci,otwartość na różne sposoby podejścia do problemów, a także gotowość do ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy..

Twórcza postawa nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym.

Wyrównanie deficytów i zaległości w nauce.. Wielu zadaje sobie pytanie: Jak efektywnie indywidualizować pracę z uczniem lub kilkoma uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie klasowo-lekcyjnym?Indywidualizacja zadań domowych, uczniowie zdolniejsi otrzymują zadania trudniejsze.. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.. Materiały dla studentów.. Indywidualizacja nauczania może dotyczyć: Wspieranie .6 days ago(na podstawie publikacji Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej K. Gałązki, E. Udzielaj informacji o procesie twórczym.. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.Z drugiej strony zdarzają się takie sytuacje, że nauczyciel nie ma pomysłu na pracę z uczniem zdolnym, ma problem z identyfikacją zdolności czy uzdolnień, bądź stawia zbyt wysokie wymagania i oczekiwania..

Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.

A. Muzioł ŚCDN 23 stycznia 2015 r. Talent - to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.. Indywidualizacja to "uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się"*.. Zajęcia rozwijające uzdolnienia; Konkursy , olimpiady i zawody sportowe( klasowe, szkolne, dzielnicowe, gminne, wojewódzkiei inne) .. Możliwe formy pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem zdolnym w szkole; Indywidualizacja pracy na lekcji, różnicowanie wymagań.. Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.. Właściwe formy pracy, metody, a szczególnie indywidualizacja wymagań sprawi, Ŝe poziom klasy nie spadnie, lecz poprzez wzajemną pomoc uczeń - uczeń, wskazanie wzorów wyniki klasy wzrosną.. WaŜnym zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, projektów i propozycji ciekawych zajęć, rozwijających zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.Najczęściej pobierane (z wszystkich przedmiotów) Doskonalenie nauczycieli oraz metod nauczania / Kształcenie zawodowe / Doskonalenie nauczycieli..

Zajęcia ...zainteresowań ma być pogłębiana praca z uczniem zdolnym.

Obecnie szkoła jest szkołą średniaków.Indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem zdolnym - doświadczenia brytyjskie Authors: Marcin Gierczyk University of Silesia in Katowice Beata Dyrda No full-text available.25 G. Poraj, Kształtowanie postawy twórczej w edukacji szkolnej, w: red. M. Partyka, Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, Warszawa 2000, s. 67.. Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2017.. W trakcie tych zajęć przygotowywałam młodzież do udziału w .About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Każde dziecko ma inny zasób doświadczeń, wiadomości i przeżyć, dlatego indywidualizacja pracy z dzieckiem polega na: różnicowaniu stawianych zadań i wymagań, dostosowaniu się do tempa jego rozwoju i aktualnych osiągnięć.. 11.Indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia.. Wójcik K., 2008: Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich, "Życie Szkoły", nr 12.. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 24-25 październik, 2011praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej, stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zesp ółds..

Bardzo ważny element w pracy z uczniem zdolnym stanowiły zajęcia pozalekcyjne.

Administrator Testowy , 2013 12 989494.. W konstruowanych przeze mnie testach zawsze znajdowały się zadania trudniejsze lub dodatkowe.. Wyjście naprzeciw .Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy Uczeń zdolny potrzebuje indywidualizacji w procesie nauczania.. Dydaktyka różnicowa, Warszawa 1997.Indywidualizacja pracy z uczniem Źródło: jeja.pl Indywidualizacja -to uwzględnieniew systemie dydaktyczno- wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowościuczącychsię (Lewowicki, 1997)zlecanie uczniom zdolnym dodatkowego materiału i referowanie go pozostałym uczniom,indywidualizacja prac domowych, różnicowanie prac klasowych,przydzielanie dodatkowych prac długoterminowych na okres wakacji, ferii, przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej w ramach omawianego zagadnienia,W obu przypadkach kluczowa jest indywidualizacja procesu nauczania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt