Sprawozdanie na kontraktowego efekty

Pobierz

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r.Aug 25, 2021Jun 16, 2020Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.. 7 ust.. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieliW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbPoniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świeciesprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r..

4.Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego.

Wrzesień 2021 - Styczeń 2022.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaStaż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku .. b. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, c. Przedmiotowy system ocenienia, d.. Na początkuEfekty realizacji: Podejmowane działania nie tylko wsparły proces edukacji i rozwój zainteresowań uczniów, ale także uaktywniły ich, pozwoliły im się wykazać, podjąć dodatkową współpracę z rówieśnikami i nauczycielem.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Korzystałam z programów Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point.. Agnieszka Prudło.. Dec 1, 2021Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego sprawozdania i ostatecznego - drugiego sprawozdania.. W trakcie realizacji planu dokonywałam .W terminie 7 dni od zakończenia stażu składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachsprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnychEfekt działania: Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Analiza procedury awansu zawodowego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU § 7.. Każdy z uczniów na zakończenie zajęć miał do opracowania stronę internetową z szatą graficzną własną szatą graficzną.. Wzbogacenie doświadczenia zawodowego oraz własnego warsztatu pracy.. Można napisać, które zadania zrealizowane podczas stażu wpłynęły na rozwój umiejętności nauczyciela (podając przykłady).. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Jan 4, 2021Jun 6, 2020Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

Współpraca z opiekunem stażu.. • Zawarłam z opiekunem "Kontrakt", w którym zawarte są ustalone wspólnie warunki współpracyJoomla.. Rozkład materiału, .. uczniów przyniosło efekty w postaci dwóch laureatów na etapie finałowymSprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. § 7 ust.. Anita Orzechowska.Mar 31, 2022Uzyskane efekty: • Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację 3.. Zadanie to zrealizowałam poprzez przeanalizowanie przepisów Prawa oświatowego, dotyczącychpisania planów pracy, sprawozdań, opinii, ogłoszeń, relacji z imprez, scenariuszy imprez i uroczystości, dyplomów, informacji na gazetki ścienne, a także przy opracowaniu całej dokumentacji dotyczącej stażu..

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Uwagi i spostrzeżenia opiekuna przyczyniły się do zwiększenia świadomości i podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.. Warto6 days ago21dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa wust.3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1)w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt