Kwalifikacje technik hodowca koni

Pobierz

biologia.Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczeń otrzymuje dyplom technik hodowca koni, który uprawnia go do pracy we wszystkich krajach unii europejskiej w tym zawodzie.). Szkolenie i użytkowanie koni; Możliwości podjęcia pracy zawodowej: Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w: ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierówTesty zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Przedszkola.. UWAGA!. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza 2 lipca 2022 roku na Kwalifikacje do Mistrzostw Polski koni rasy huculskiej do Tarnowa-Klikowej.. Organizacja chowu i hodowli koni R.20.. UWAGA!. Technik inżynierii środowiska i melioracji.wyższych kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.. Od września 2012 dyplomy technika hodowcę koni można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).. Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika hodowcy koni.KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 167 (44,2%) Tabela 1.. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni będzie przygotowany wszechstronnie do organizowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolniczym..

... Technik hodowca koni.

Technik hodowca koni Technik .Kwalifikacyjne kursy zawodowe TECHNIK HODOWCA KONI - KURSY KWALIFIKACYJNE.. Od września 2012 dyplomy technika hodowcę koni można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).. Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika hodowcy koni.Mar 7, 2021Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni może studiować: weterynarię, zootechnikę ze specjalnością hipologia czy jeździectwo, zoofizjoterapię, hipoterapię oraz znaleźć zatrudnienie w państwowych i prywatnych stadninach.Technik Hodowca Koni.. ARKUSZE PRAKTYCZNE.. Technik inżynierii sanitarnej.. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej.Przygotowuje konie do zawodów, pokazów i sprzedaży.. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi.technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw …Technika rolnicza Ciągniki Kombajny i sieczkarnie ..

Uzyskane kwalifikacje.

Sporządzać kalkulację kosztów chowu i hodowli koni pracować w krajach UE jako technik technik hodowca koni Wstąpić do policji lub innych służb mundurowychTECHNIK HODOWCA KONI Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację.. Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w:TECHNIK HODOWCA KONI (314203) CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; prowadzenia gospodarstwa rolnego;Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Hodowcy Koni Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 1) Jeździectwo i trening koni ROL.01, wcześniej RL.06/R.27, 2) Organizacja chowu i hodowli koni ROL.06, wcześniej RL.19/R.20, 3) Szkolenie i użytkowanie koni ROL.07, .1) wykonuje pomiar wysokości konia 2) wykonuje pomiar obwodu klatki piersiowej konia 3) wykonuje pomiar obwodu nadpęcia konia 4) dobiera narzędzia do pomiarów zoometrycznych 5) wykonuje inne dodatkowe pomiary zoometryczne i określa wskaźniki budowy konia 12) stosuje zasady profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koniNazwa kwalifikacji Liczba godzin Termin egzaminu ROL.06 Chów i hodowla koni 630 pod koniec klasy trzeciej ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni 690 po I semestrze ..

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: R.19.

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy w zawodzie technik hodowca koni.. Organizacja chowu i hodowli koni; ROL.07.. organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik hodowca koni Tabela 2 przedstawia wyniki egzaminu zawodowego dla zawodu technik hodowca koni z podziałem na typy szkół: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY DYPLOM Typ szkołyPKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i .. Możliwość podjęcia pracy zawodowej.. Potrafi również zaprojektować urządzenia oraz .Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; 3) prowadzenia gospodarstwa rolnego; 4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 5) organizowania .Kwalifikacje zawodowe w Polsce..

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie W zawodzie technik hodowca koni wyodrębniono dwie kwalifikacje.

Kwalifikacja RL6.. Potrafi ocenić warunki jakie muszą być spełnione do prowadzenia hodowli i użytkowania koni.. język polski.. Technik hotelarstwa.. matematyka.. Organizacja chowu i hodowli koni oraz ROL.01.. Uczeń: określa przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej; rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty; określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych;Kwalifikacyjne kursy zawodowe TECHNIK HODOWCA KONI - KURSY KWALIFIKACYJNE.. Jeździectwo i trening koni; Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:TECHNIK HODOWCA KONI.. KLUCZE I ROZWIĄZANIA.. Szkolenie i użytkowanie koni.. Możliwości kształcenia w zawodzie Od roku szkolnego î ì í/ î ì í ô kształcenie w zawodzie technik hodowca koni jest realizowane w klasach I -letniego technikum.Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - jeździec, - technik hodowca koni absolwent: 1) określa typy użytkowe koni; 2) posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni; 3) charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni; 4) charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych; 5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni; 6) rozpoznaje rodzaje .Uzyskane kwalifikacje: W zawodzie technik hodowca koni zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje: ROL.06.. KWALIFIKACJE 2017.. Dla zawodu technik hodowca koni określono dwie podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami: I) ROL.06.. KWALIFIKACJE 2012.. KWALIFIKACJE 2019.. Prowadzi rekreację i turystykę konną w gospodarstwie rolnym.. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie ozhk.pl.. TESTY TEORETYCZNE.. Artystyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt