Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Pobierz

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE.. 5./nr wniosku/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNEGO PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA 1. poz.WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpniadeklaracji zatrudnienia w złożonym wniosku.. w sprawieWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU -ZGŁOSZENIE OFERTY STAŻU …………………………………………………… …………………………………………………… (pieczątka wnioskodawcy) (miejscowość i data) WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA UWAGA:4. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.. Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. Wniosek należy wypełnić czytelnie i dokładnie.. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu analizy złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu a następnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w zakresie niezbędnym do podpisania i realizacji umowy o zorganizowanie stażu, oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.. z 2020 r., poz. 1409 z późn.. rozporządzeni.. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.WNIOSEKO ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU..

w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

zm.wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie staŻu (o bowiązujący w 20 21 r.) na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1409pieczęć Organizatora stażu Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004r.. a. rt.53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. Załączniki wymagane do wniosku wyszczególnione są na str. 4. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.. wykazy pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu podawane są do publicznej wiadomości.pozycja w rejestrze wniosków WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.. STAŻU DLA BEZROBOTNYCH.. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU .. 1265 i 1149).. w oparciu o .. zm.) oraz w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowychWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: 1.. Dane zawarte we wniosku podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym..

Podstawowe informacje o Organizatorze stażu Pracodawca* Rolnicza spółdzielnia produkcyjna*o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1.

Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z póżn.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. Nr 99, poz. 1001 z 2004r z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawieWniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w art.53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. Znana jest mi treść i spełniam warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.. oraz .. Załączniki stanowiące integralną część wniosku: Program stażu (załącznik nr 1).Pobierz dokument Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z instrukcją uzupełnienia oraz przykładem prawidłowo przygotowanego pisma.. 1) NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO…….WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH Załączniki wymagane do wniosku wyszczególnione są na str. 4 Wniosek należy wypełnić czytelnie i dokładnie.. z 2020r., poz. 1409 z późn.. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r..

Wnioskuję o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla ……..… osoby/osób bezrobotnej/ych, z proponowanym okresem odbywania stażu do: …………… miesięcy (minimum 3 miesiące) I. poz. 1482 z późn.

zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych warunkówWNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej Pieczęć wpływu do Urzędu Pouczenie: • na każde tworzone stanowisko należy złożyć odrębny wniosek, • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku - dopuszcza się wyłączniewniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu tj. numeru telefonu, emaila oraz adresu do korespondencji) jest wymogiem ustawowym.. zm.),Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku..

zm.) oraz w Rozporz ądzeniu MinistraWniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t ekst jedn.

DANE ORGANIZATORA STAŻU 1. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DANE ORGANIZATORA a/ Nazwa organizatora .W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z .Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 r.doc (doc, 130 KB) Zasady konkursu stażowego 2020.doc (doc, 170 KB) lista obecności staż 2020 FP.doc (doc, 1309 KB) karta stażu-sprawozdanie 2020 FP.doc (doc, 47 KB) RPO lista obecności 2020.doc (doc, 1718 KB) RPO karta stażu 2020.doc (doc, 483 KB) RPO Opinia 2020.doc (doc, 1725 KB)WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU składany na podstawie art. 53 u stawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Bardziej szczegółowo WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH1 Pieczątka firmowa Organizatora Data wpływu do PUP Pozycja w rejestrze wniosków PUP WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU (obowiązujący w 2016 r.) na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póź.zm.). 3.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1409 z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt