Plan tekstu wykładu w formie punktów

Pobierz

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10 godz. RTPwa2_W02 TK_01-09 J.w. J.w.Zaliczenie wykładu w formie sprawdzianu pisem-nego, w terminie uzgodnionym ze studentami, nastąpi po zakończeniu zajęć wykładowych.. Etapy Podanie planu wykładu (zapisanie na tablicy, wyświetlenie slajdu) Rozwijanie poszczególnych punktów (wskazywanie przechodzenia do poszczególnych punktów, powtarzanie, podkreślanie informacji, które są ważne, powinny być2 godziny tygodniowo.. Punktacja za poszczególne elementy: 1) kolokwium (sprawdzian pisemny) z wykładu (do 5 pkt.. Nie musisz tam umieszczać dosłownie wszystkiego, co powiesz.. Ojciec przerażającego potomstwa strącił je do Tartaru.. Plan tekstu jest schematem konstrukcyjnym wypowiedzi zapisanym w formie kolejnych punktów.. Niebo i Ziemia byli rodzicami pokolenia tytanów, cyklopów oraz hekatonchejrów.. punktów.wykładu w formie ustalonej przez wykładowcę Moduł kształcenia III Wprowadzenie do sztuki pradziejowej 4 obligatoryjny Zobacz aneks nr 3 egzamin końcowy w formie ustalonej przez wykładowcę Moduł kształcenia IV Historia sztuki starożytnej semestrze zajęć; 6 Zobacz aneks nrobligatoryjny 4 zaliczenie na ocenę po I sprawdzenieStudia stacjonarne: 45 godzin wykładu oraz 30 fakultatywnych ćwicze ń.. Zgoda powinna zostać udzielona co najmniejKatarynka - plan wydarzeń.. W związku z powyższym należy podkreślić, że wykłady w formie e-learningu powinny być realizowane wtedy, kiedy zastosowanie takiej właśnie formy jest dydaktycznie uzasadnione i umożliwia realizację wyznaczonych celów.Weryfikacja: 1 kolokwium z wykładu w formie testu Profil ogólnoakademicki - umiejętności Efekt BADOP_U01 potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę z badań operacyjnych do opisu procesów zarządzania i budowy modeli ekonomicznych oraz zarządczych w tym do optymalizacji w procesach zarządzaniaUsytuowanie modułu w planie studiów - semestr pierwszy Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim semestr letni Wymagania wstępne matematyka, mechanika ogólna, podstawy automatyki Egzamin nie Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne w semestrze 30 15 15Notatki z wykładu zawarte w formie opracowania opracowanie pojęć: mechanizacja zastąpienie pracy ludzi lub zwierząt napędem mechanicznym np. silnikiem.Mit o powstaniu świata - streszczenie, plan wydarzeń..

punktów; zalicza co najmniej í punktów.

4.umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych zagadnień mikroekonomii, 3) kolokwium z wykładu, w formie 5 pytań problemowych, 4) pisemny sprawdzian z ćwiczeń, w formie 5 zadań obliczeniowych / problemowych.. Osoba odpowiedzialna: dr hab. Maciej Giefing, prof. IGCW związku z tym rozumiem, iż w przypadku szkolenia odbywającego się w godzinach 10:00-15:00, w trakcie którego zaplanowano dwie przerwy kawowe (w sumie 30 minut) lub prezentacje sponsorów, czas wszystkich przerw należy odjąć, a doradca podatkowy powinien otrzymać punkty tylko za czas faktycznie wysłuchanego wykładu.-Zaliczenie wykładu student uzyskuje po osiągnięciu połowy liczby punktów możliwych do zdobycia na plus 1 pkt -Wyznaczone zostaną 3 terminy poprawkowych zaliczenia wykładu.. Zaliczenie wykładu odbywa się w formie minimum dwóch sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru.. Student musi uzyskać co najmniej 8,5 punktów z "metod numerycznych" i 8,5 punktów z .Potrafi w sposób świadomy oceni ć poprawno ść tekstu prawnego pod wzgl ędem jego zgodno ści ze standardami techniki prawodawczej.. K_02 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas projektu..

Liczba punktów ECTS: 5 ECTS 10.

),Typowe środki osiągania zwięzłości tekstu (odesłania, spójniki w tekście prawnym).. Studia niestacjonarne: 20 godzin wykładu 20 godzin zaj ęć w ramach e-leariningu.. Typowe środki osiągania elastyczności tekstu (klauzule generalne, zwroty nieostre, nieprzekraczalne granice swobody rozstrzygnięcia).. Analiza przypadków, zadania oraz dyskusje w oparciu o literaturę naukową na wykładach, które dają uczestnikom wykładu możliwosć zdobycia dodatkowych punktów doliczanych do punktów uzyskanych z zaliczenia pisemnego w celu wystawienia ostatecznej oceny z częsci wykładowej.. Gaja postanowiła zemścić się na mężu.. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążeniewykładu w formie e-learningu będzie uzasadniona dla skuteczności całego procesu.. Jeżeli znasz inne definicje pasujące do hasła "konspekt" możesz dodać je za pomocą formularza dostępnego w opcji Dodaj nowy.Pamiętaj, aby definicje były krótkie i trafne.bezpośrednio w systemie USOS lub na piśmie i opatrzonego własnoręcznym podpisem; 19) utrwalania na zasadach określonych w § 7 treści zajęć..

Ze wszystkich sprawdzianów można uzyskać w sumie maksimum 50 punktów.

Zamieszkanie dwu lokatorów z małą dziewczynką w kamienicy.Plan wydarzeń Wojny Trojańskiej.. Prośba do stróża by nie wpuszczał katarynek do kamienicy.. Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 10 godz. .. wykładu w ramach bezpo .. Zaliczenie z ocen ą w formie pisemnej b ądź ustnej.. Początkiem narodzin świata był Chaos.. Przekazanie złotego jabłka Afrodycie przez Parysa.. Język .. To z niego wyłoniła się para bogów - Uranos i Gaja.. Porównując to do książki, slajd powinien być bardziej tytułem rozdziału niż jego treścią.Przygotowywanie się do wykładu 10 godz. 2.. Na ocenę z egzaminu (tzw. ocena z wykładu) składa się suma punktów uzyskanych z części zadaniowej i części teoretycznej, a więc można uzyskać max.. Student musi uzyskać co najmniej 8,5 punktów z "metod numerycznych" i 8,5 punktów z "narzędzi obliczeniowych i .Punktor, znak wypunktowania - w typografii to symbol lub glif stosowany do wyróżnienia elementów w spisie zredagowanym w formie nienumerowanej listy.. Student ma prawo za zgodą prowadzącego do utrwalania treści wykładu w formie zapisu dźwiękowego (nagranie głosu).. Molekularne podłoże nowotworów..

Sprawdzian będzie składać się z 6 pytań, każde za 7 punktów, w sumie 42 punkty.

Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 20 godz. 3.. Imi ę i nazwisko, tytuł lub stopie ń naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej zaj ęcia:PLAN WYKŁADU.. W naszym leksykonie krzyżówkowym dla hasła "konspekt" znajduje się 80 opisów do krzyżówek.. Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3 punkty ECTS.. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Informatyka Poziom kształcenia I stopień (I stopień / II stopień)przedmiotu 20 punktów.. W semestrze zostanie wyznaczony przynajmniej jeden termin zajęć przeznaczony na poprawę zaliczenia z laboratorium.. Cechy i zasady tworzenia Poszczególne elementy planu formułuje się w postaci krótkich zdań (plan o charakterze werbalnym, pełniejszy, dynamiczny) lub równoważników zdań (plan o charakterze nominalnym, uboższy w treść, statyczny).Punkt ciężkości nie tkwi w tym przypadku w wykładzie lecz w dyskusji.. Semestr zimowy 2021/2022 (wykłady obowiązkowe) Wykłady będą się odbywały w środy (online) zgodnie z poniższym harmonogramem.. Zaliczenie wykładu w kolejnych terminach poprawkowych obniża ocenę o 0,5 pkt.. -Wykonanie testów odbywa się przy pomocy funkcjonalności Quiz na Platformie Zdalnej4: Ilość informacji i tekstu w prezentacji.. Slajd powinien być tłem do tego, co mówisz, podsumowaniem.. Zaliczenie wykładu w formie sprawdzianu pisemnego, w terminie uzgodnionym ze studentami, nastąpi po zakończeniu zajęć wykładowych.. Przedstawienie postaci pana Tomasza.. Ślub boginki morskiej Tetydy z księciem tesalskim Peleusem.. (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności - odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) W_01 Sprawdzian końcowy na zaliczenie wykładu w formie testu, kolokwium zaliczeniowe z części ćwiczeniowej W_02 Sprawdzian końcowy na zaliczenie wykładu w formie testu, kolokwium z części ćwiczeniowej modułu U_012.. Pojawienie się na weselu bogini niezgody Eris.. Minimum punktów z .Część zadaniowa egzaminu sesyjnego stacjonarnego składa się z 6 zagadnień po punktów każde, a więc w sumie można uzyskać max..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt